/   Svátek má:
 

Stalo se...

Pouť Orla na Svatou Horu v jubilejním roce 2009

Orel župa Svatováclavská uspořádala 23. května 2009 pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami. Pouť byla vedena jako ústřední akce Orla k letošnímu 100letému jubileu naší organizace. Ústřední duchovní rada Orla nad ní měla patronaci.

Pouť začala v 9.30 hod. modlitbami za vzbuzení zbožného úmyslu a za orelskou rodinu a orelskou modlitbou Ó Zdroji pravdy. Poté jsme vyšli za modlitby sv. Růžence a za zpěvu mariánských písní z příbramského náměstí Arnošta z Pardubic a centrem jsme stoupali na mariánský hrad. Cesta měla kontemplativní charakter a orlové ukázali, že jim není vlastní jen sport, ale i vzorná duchovní usebranost a soustředěnost na tajemství víry. Vpředu průvodu nesl ministrant kříž, následovali krojovaní poutníci – jeden ve středočeském kroji a dvě děvčata v jihomoravských znojemských krojích. Za nimi poutníci nesli orelské logo. Následovali orelští kněží, za nimi historické prapory a lid. Před 11. hodinou jsme stanuli v areálu Svaté Hory a společně se shromáždili kolem středočeského orelského duchovního rádce P. Valíka, který přednesl pozdravnou modlitbu k Pánu Kristu přítomnému v Nejsvětější Svátosti Oltářní.

V 11.00 hod. začala slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 ve venkovní korunovační kapli. Mši svatou celebroval důstojný pán Mgr. Marcel Tesarčík, bývalý generální vikář opavsko-ostravské diecéze. Ve funkci jáhna sloužil župní duchovní rádce velebný pán Mgr. Antonín Damián Nohejl, III. O. P. a funkci podjáhna zastal Josef Babor, farník z Plzně. Mše svatá podle římského obřadu byla sloužena s velkou důstojností a věřící tak měli možnost být přítomni krásné a duchovně bohaté bohoslužbě, při které jim česko-latinské mešní řády usnadňovaly orientaci v latinském textu. P. Nohejl kázal o potřebě skutečného synovství Panny Marie a o tom, jak se toto synovství má v praxi projevovat: katolík a orel nesmí ustupovat zvrácenosti tohoto světa. Upozornil poutníky nato, že život katolického křesťana je cestou každodenní konfrontace se silami pekla a že je třeba pevně stát při Svatém Otci zvláště v době, kdy na něho dopadají útoky nepřátel Církve. Chrámový sbor z Litoměřic za vedení regenschoriho J. Hälbiga a varhaníka J. Puldy hudebně vhodně doprovodil náboženské obřady z venkovního kůru.

Ve 14.00 hod. vykonal Otec vzdělavatel Radim Valík, O. S. B. pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Poutníci obdrželi svátostné požehnání ve svatohorské bazilice a uctili osobně milostnou sošku Panny Marie Svatohorské.

Letos se zvýšil počet orelských poutníků. Přijelo na 300 účastníků. Vzácnou návštěvou byl br. Božetěch Kostelka, ústřední místostarosta Orla, který nesl prapor slovanského exilového orelstva. Pouti se zúčastnil rovněž br. Mottl z Prahy, který byl po r. 1945 starostou tehdejší Orelské župy Pospíšilovy. Z pořádající středočeské Svatováclavské župy přijeli členové jednot Dobříš, Kladno a Sázava. Uvítali jsme početnou, již tradiční skupinu poutníků z orelské jednoty České Budějovice, dále z plzeňského a chomutovského Orla, z východočeské orelské jednoty Vysoké Mýto. Potěšila nás i skupina poutníků z pražských jednot, pro něž pouť znamenala oživení a povzbuzení orelského ducha.

Moravané stejně jako minule i letos vzorně reprezentovali Orla. Dostavily se početné delegace a zájezdy moravských orelských žup a jednot. Z Orla župy Velehradské to byly jednoty Uherské Hradiště, Kunovice, Vizovice, Domanín a Vnorovy. Posledně jmenovaná jednota byla vedena svým starostou br. Antonínem Gazárkem. Z Orla jednoty Moravské Budějovice přijeli orlové v čele s br. Stanislavem Žákem. Dalšími byli orlové z Orla župy Kosmákovy (z jednoty Znojmo) a z Orla župy Bauerovy (jednoty Zašová a Kelč). Všem župám, jednotám a jednotlivcům děkujeme za účast a doufáme, že se na svatohorské orelské pouti zase za rok shledáme.

Pouť navazuje na minulý ročník, ve kterém jsme po 60 letech obnovili orelské spolkové putování na Svatou Horu a kdy znovu po 38 letech náš kněz na Svaté Hoře sloužil tradiční Mši sv. podle misálu z r. 1962. Děkujeme Otcům redemptoristům a personálu Svaté Hory za výbornou spolupráci s Orlem během příprav i průběhu pouti. Děkujeme také Statutárnímu městu Kladno a Městu Dobříši za podporu Orla. Tento článek a další fotografie si můžete prohlédnout na našem župním webu: http://orel-zsv.ic.cz – submenu Stalo se.

Věříme, že jsme jako středočeští orlové spolu s celou orelskou rodinou věnovali naší organizaci hezký dárek k jejím 100. narozeninám. Jaký dárek by byl vhodnější, než skutek sebezáporu, oběti a modlitby vykonaný poutí ke Královně Čech, Matce Boží Svatohorské. Doufáme v její stálou přímluvu za orelské hnutí. Je dobré uvědomit si, že jsme putovali k Matce českého národa, ke které se s láskou a důvěrou utíkali naši orelští předkové. Ctili Ji jako svoji Královnu a pokládali se za Její rytíře.

Proti útokům světa, těla a ďábla ve všech formách a ve všech časech zastaň se nás, ó Panno Maria Svatohorská!! Zůstaň s námi a rozdrť hlavu hada pekelného, aby nesváděl Tvůj český a moravský lid na scestí!

Tvoji orlové Ti, blahoslavená Panno, děkují, žes je na Svém hradě mateřsky objala, a slibují Ti věrnost!

Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské a vedoucí výpravy


Fotogalerie


© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |